Посадова інструкція інженера з проектно-кошторисної роботи

1.Загальні положення.
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність інженера з проектно-кошторисної роботи.
1.2. Інженер з проектно-кошторисної роботі відноситься до категорії професіоналів.
1.3. Інженер з проектно-кошторисної роботи призначається і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування інженера з проектно-кошторисної роботи:

1.4.1. Пряме підпорядкування технічному директору
1.4.2. Додаткове підпорядкування виконавчому директору
1.4.3. Розпоряджається
1.4.4. Працівника заміщає технічний директор
1.4.5. Працівник заміщає інженера-конструктора

1.5. Документи, що регламентують діяльність інженера з проектно-кошторисної роботи:
1.5.1.Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2.Внутрішні документи: статут підприємства, накази і розпорядження генерального директора, положення про технічний відділ, посадова інструкція інженеру з проектно-кошторисної роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку.
2.Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Вища.
2.2. Стаж роботи за проектно-кошторисної роботи – не менше 1 року.
3.Завдання та обов’язки.
Інженер з проектно-кошторисної роботи виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Бере участь у роботі з технічної підготовки виробництва.
3.2.Забезпечує своєчасну підготовку проектно-кошторисної документації на базі конструктивних рішень, які розроблені інженером-конструктором відповідно до бланків-замовлень.
3.3.Забезпечує в процесі проектування відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням, вимогам найбільш економної технології виробництва, стандартам, нормам охорони праці, а також, в рамках можливого, застосування в проектах стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.
3.4.Перевіряє робочі креслення, принципові схеми компонування окремих елементів конструкцій.
3.5.Визначає склад матеріалів, які повинні бути застосовані в процесі виробництва кожної конструкції.
3.6.Проводить технічні та кошторисні розрахунки при проектуванні, функціонально-вартісний аналіз ефективності конструкцій, а також розрахунок ризиків.
3.7.Розробляє інструкції послідовності монтажу та експлуатації проектованих конструкцій.
3.8.Консультує керівників проектів та менеджерів з напрямків з конструктивних і технологічних аспектів виконання замовлень ..
3.9.Бере участь у виїздах на об’єкти замовників для проведення робіт з замірювання.
3.10.Бере участь у роботі з удосконалення організації виробництва зовнішньої реклами, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва.
3.11.Розробляє проектно-кошторисну документацію для внутрішніх замовлень.
3.12.Бере участь у розробці обладнання для власного виробництва.
3.13.Бере участь у роботі з виявлення та освоєння технічних новинок, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та зростанню продуктивності праці.
3.14.Виконує правила і норми охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правила внутрішнього трудового розпорядку.
4. Права.
Інженер з проектно-кошторисної роботи має право:
4.1. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з технічної підготовки виробництва.
5.Відповідальність.
Інженер з проектно-кошторисної роботи несе відповідальність:
5.1.За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним законодавством.
5.2.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
5.3.За матеріальний збиток, який заподіяно підприємству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством.
6.Повинен знати.
Інженер з проектно-кошторисної роботи повинен знати:
6.1.Методичні та нормативні матеріали з проектно-кошторисної підготовки виробництва.
6.2.Системи та методи проектування.
6.3.Технічні вимоги до продукції власного виробництва, технологію її виготовлення і монтажу.
6.4.Обладнання виробництва і правила його технічної експлуатації.
6.5.Передовий досвід в галузі проектно-кошторисної підготовки виробництва.
6.6.Перспективи технічного розвитку підприємства; обладнання, оснащення та інструмент, які використовуються в процесі виробництва.
6.7.Спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв’язки між ними.
6.8.Технічні вимоги до сировини та матеріалів, які застосовуються в конструкціях.
6.9.Технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим.
6.10.Основи організації праці, виробництва та управління.
6.11.Основи трудового законодавства.
6.12.Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
7.Інші положення.
7.1.Посадова інструкція складена у двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2.Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3.Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений: “___” ___________ 2015 р. _________ (________________)