Посадова інструкція інженера технічного відділу

1. Загальні положення.
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність інженера з проектно-кошторисної роботи.
1.2. Інженер з проектно-кошторисної роботи відноситься до категорії професіоналів.
1.3. Інженер з проектно-кошторисної роботи призначається і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування інженера з проектно-кошторисної роботи:

1.4.1. Пряме підпорядкування технічному директору
1.4.2. Додаткове підпорядкування Ген. директору
1.4.3. Розпоряджається
1.4.4. Працівника заміщає Технічний директор
1.4.5. Працівник заміщає Інженера-конструктора

1.5. Документи, що регламентують діяльність інженера з проектно-кошторисної роботи:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: статут підприємства, накази і розпорядження генерального директора, положення про технічний відділ, посадова інструкція інженера з проектно-кошторисної роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Вища.
2.2. Стаж роботи за проектно-кошторисної роботи – не менше 1 року.

3. Завдання та обов’язки.
Інженер з проектно-кошторисної роботи виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Бере участь у роботі з технічної підготовки виробництва.
3.2. Забезпечує своєчасну підготовку проектно-кошторисної документації на базі конструктивних рішень, які розроблені інженером-конструктором відповідно з бланком-замовлення.
3.3. Забезпечує, в процесі проектування, складання кошторису або калькуляції, відповідність параметрам і дизайну по затвердженому клієнтом проекту.
3.4. Складає кошториси, калькуляції і технічні завдання на виробництво відповідно до вимог норм охорони праці, а також технологій, що застосовуються на підприємстві, обладнання та матеріалів.
3.5. Перевіряє робочі креслення, принципові схеми компонування окремих елементів конструкцій.
3.6. Визначає склад матеріалів, які повинні бути застосовані в процесі виробництва кожної конструкції.
3.7. Розробляє інструкції по порядку монтажу та експлуатації проектованих конструкцій.
3.8. Консультує керівників проектів та менеджерів з напрямків по конструктивним і технологічним аспектам виконання замовлень.
3.9. Бере участь у виїздах на об’єкти замовників для проведення робіт по вимірам.
3.10. Бере участь у роботі з удосконалення організації виробництва зовнішньої реклами, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, використання резервів підвищення продуктивності праці і зниження витрат виробництва.
3.11. Розробляє проектно-кошторисну документацію для внутрішніх замовлень.
3.12. Бере участь у розробці обладнання для власного виробництва.
3.13. Бере участь у роботі з виявлення та освоєння технічних новинок, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та зростанню продуктивності праці.
3.14. Дотримується правил і норми охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4. Права.
Інженер з проектно-кошторисної роботи має право:
4.1. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з технічної підготовки виробництва.

5. Відповідальність.
Інженер з проектно-кошторисної роботи несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
5.3. За матеріальний збиток, який заподіяно підприємству – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

6. Повинен знати.
Інженер з проектно-кошторисної роботи повинен знати:
6.1. Методичні та нормативні матеріали з проектно-кошторисної підготовки виробництва.
6.2. Системи і методи проектування.
6.3. Технічні вимоги до продукції власного виробництва, технологію її виготовлення і монтажу.
6.4. Обладнання виробництва і правила його технічної експлуатації.
6.5. Передовий досвід в галузі проектно-кошторисної підготовки виробництва.
6.6. Перспективи технічного розвитку підприємства; обладнання, оснащення та інструмент, що використовуються в процесі виробництва.
6.7. Спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв’язки між ними.
6.8. Технічні вимоги до сировини і матеріалів, які застосовуються в конструкціях.
6.9. Технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим.
6.10. Основи організації праці, виробництва і управління.
6.11. Основи трудового законодавства.
6.12. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений:

“___” ___________ 20 ___ р. ______________________ (________________)