Посадова інструкція комерційного директора в зовнішній рекламі

1. Загальні положення.
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність комерційного директора.
1.2. Комерційний директор відноситься до категорії керівників.
1.3. Комерційний директор призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування комерційного директора:

1.4.1. Пряме підпорядкування Ген. директору
1.4.2. Додаткове підпорядкування
1.4.3. Розпоряджається Працівниками комерційної служби
1.4.4. Працівника заміщає
1.4.5. Працівник заміщає

1.5. Документи, що регламентують діяльність комерційного директора:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: Статут підприємства, накази і розпорядження генерального та виконавчого директорів, посадова інструкція комерційному директору, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Вища.
2.2. Стаж роботи в сфері організації комерційної діяльності рекламних підприємств не менше 3 років.

3. Характеристика обов’язків.
Комерційний директор виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Здійснює керівництво комерційною службою.
3.2. Проводить маркетингові дослідження ринку рекламних послуг з метою отримання інформації щодо попиту і пропозиції, рівня цін на рекламні продукти, стану підприємств-конкурентів, нових видів рекламних послуг.
3.3. Організовує активні продажі продукції власного виробництва: зовнішня реклама, широкоформатний друк, поліграфічна продукція.
3.4. Забезпечує комплексне рекламне обслуговування корпоративних клієнтів із залученням субпідрядних організацій для виконання послуг, які відсутні в портфелі підприємства.
3.5. Розробляє пропозиції щодо освоєння нових сегментів ринку, розробляє стратегію виходу на ринок з новими видами рекламних послуг.
3.6. Бере участь у процесі формування цін на рекламні продукти з метою визначення їх конкурентоспроможності.
3.7. Здійснює контроль над ефективністю витрат, пов’язаних з роботою комерційної служби.
3.8. Проводить категоризацію замовників з метою визначення корпоративних клієнтів.
3.9. Бере участь у розробці бізнес-планів розвитку підприємства в межах своєї компетенції.
3.10. Визначає пріоритетні групи потенційних клієнтів для роботи рекламних агентів (з поліграфії та зовнішньої реклами).
3.11. Контролює виконання фінансово-економічних показників комерційної діяльності підприємства. З’ясовує причини, що вплинули на виникнення негативних відхилень від планових показників.
3.12. Організовує роботу дизайнерської групи. Координує діяльність фокус-групи компанії з прийому важливих, з творчої точки зору, дизайнерських розробок.
3.13. Участь у внесенні відповідних коректив у діяльність підприємства в разі зміни зовнішнього середовища, а також у розробці заходів захисту від конкурентів.
3.14. Веде необхідну документацію і готує звітність у встановлені терміни. Реєструє замовлення по зовнішній рекламі, пере замовлення і дизайн.
3.15. Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, контролює своєчасне оформлення актів виконаних робіт і своєчасність розрахунків клієнтів відповідно до умов договорів.

4. Права.
Комерційний директор має право:
4.1. Діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими організаціями та органами державної влади в рамках компетенції.
4.2. Взаємодіяти з керівниками інших структурних підрозділів підприємства в рамках своєї компетенції.
4.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства в цілому та очолюваної служби зокрема.
4.4. Брати участь у підготовці проектів договорів, наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів та інших документів, пов’язаних з діяльністю комерційної служби.
4.5. В межах своєї компетенції, підписувати і візувати документи (заяви, звіти, договори).
4.6. Подавати керівництву підприємства пропозиції, доповідні, скарги (письмові або в усній формі), у тому числі щодо притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників комерційної служби.

5. Відповідальність.
Комерційний директор несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним законодавством.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
5.3. За матеріальний збиток, який заподіяно підприємству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством.

6. Повинен знати.
Комерційний директор повинен знати:
6.1. Законодавчі і нормативні правові акти відповідно до напрямком діяльності.
6.2. Основи організації рекламного бізнесу.
6.3. Положення і тенденції, що існують на ринку збуту рекламних послуг.
6.4. Теорію і практику маркетингу.
6.5. Методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного портфеля рекламних послуг, порядок ціноутворення.
6.6. Засоби встановлення ділових контактів з контрагентами.
6.7. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
6.8. Порядок розробки бізнес-планів та планів виробничо-господарської діяльності підприємства.
6.9. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.
6.10. Трудове законодавство, основи менеджменту.
6.11. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
6.12. Перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.
6.13. Корпоративний кодекс підприємства.
6.14. Володіння ПК на рівні користувача, знання програм Word, Excel, BonSens (управлінський облік).

7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений:

“___” ___________ 20 ___ р. ______________________ (________________).