Посадова інструкція майстра дільниці цифрового друку

1. Загальні положення.
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність майстра дільниці цифрового друку, надалі майстер ЦД.
1.2. Майстер ЦД відноситься до категорії керівників.
1.3. Майстер ЦД призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування майстра ЦД:

1.4.1. Пряме підпорядкування начальнику виробництва
1.4.2. Додаткове підпорядкування технічному директору
1.4.3. Розпоряджається Операторами ШФ (цифрового друку)
1.4.4. Працівника заміщає Майстер технолог виробництва
1.4.5. Працівник заміщає Оператора ШФ (цифрового друку)

1.5. Документи, що регламентують діяльність майстра ЦД:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: статут підприємства, накази та розпорядження генерального директора та начальника виробництва, положення про направлення ш / ф друку, посадова інструкція оператора комп’ютерної верстки, посадова інструкція майстра ЦД, правила внутрішнього трудового розпорядку.
2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою.
2.2. Стаж роботи майстра ЦД за професією оператор цифрового друку повинен становити не менше 2 роки.
2.3. Майстер ЦД повинен знати:
технологічний процес виробництва та виготовлення виробів;
технологічні інструкції, які регламентують роботу на ділянці;
пристрій, типи технологічного обладнання та його призначення;
технологічне, організаційне оснащення і пристосування, їх призначення та порядок застосування;
вимоги та тех. характеристики, що пред’являються до матеріалів;
дефекти та брак у виробах, причини їх виникнення та заходи попередження та усунення їх;
норми витрати основних і допоміжних матеріалів;
операції, що виконуються робітниками ділянки цифрового друку;
нормативи часу, застосовувані при розрахунку технічно обґрунтованих норм виробітку;
правила і норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
правила і методи надання долікарської медичної допомоги;
правила внутрішнього трудового розпорядку;
3. Завдання та обов’язки.
Майстер ділянки цифрового друку зобов’язаний виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Організація робіт спрямованих на своєчасне забезпечення робочих ділянки цифрового друку необхідними матеріалами, а також формує заявки на постачання виробничих і витратних матеріалів.
3.2. Здійснює контроль за станом запасів витратних і виробничих матеріалів, які лімітуються. Веде облік заявок на постачання матеріалів і запасних частин, а так само облік матеріалів для друку, який знаходиться на ділянці цифрового друку.
3.3. Контролює якість продукції, що випускається, дотримання технологічного процесу, зв’язаність операцій, правильність ведення обліку вироблення робітників.
3.4. Вживає заходів до усунення простоїв устаткування і робітників, забезпечує раціональне використання матеріалів та електроенергії на ділянці.
3.5. У разі необхідності – підміняє робітників.
3.6. Усуває причини, що викликають зниження якості продукції.
3.7. Контролює ведення та технічної документації, бланків готової продукції, дефектних відомостей, журналів тех. обслуговування устаткування і т.д.
3.8. Контролює і приймає роботу інженера налагоджувача в процесі проведення регламентних робіт з обслуговування обладнання, ремонту та налагодження.
3.9. Контролює проведення регламентних робіт з обслуговування обладнання, веде журнал регламентних робіт, в якому, крім іншого, реєструє номенклатуру і дати заміни компонентів.
3.10. Списує матеріали по виконаних замовленнях в режимі реального часу.
3.11. Забезпечує видачу готової продукції або переміщення її на іншу виробничу ділянку.
3.12. Проводить інвентаризацію незавершеного виробництва на початку і наприкінці роботи зміни.
3.13. Сприяє підтримці в колективі атмосфери взаємної допомоги.
3.14. Відповідає за загальний порядок на ділянці (санітарний стан, охорона об’єкту, відсутність сторонніх осіб, виробнича дисципліна та інше).
4. Права.
Майстер ділянки цифрового друку має право:
4.1. Отримувати від працівників підприємства інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.
4.2. Подавати на розгляд свого безпосереднього керівництва пропозиції з питань своєї діяльності.
4.3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
4.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ділянки.
5. Відповідальність.
Майстер ділянки цифрового друку несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним законодавством.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
5.3. За матеріальний збиток, який заподіяно підприємству (брак, навмисне чи через недбальство псування матеріали та обладнання) – В межах, визначених чинним цивільним законодавством.
6. Повинен знати.
Майстер ділянки цифрового друку повинен знати:
6.1. Види широкоформатних плоттерів і повнокольорових принтерів і принцип їх дії.
6.2. Правила встановлення режиму друку повнокольорових зображень на обладнанні, яке використовується на підприємстві.
6.3. Будову і правила експлуатації широкоформатного плоттера.
6.4. Правила ведення документації.
6.5. Роботу в сучасних операційних системах.
6.6. Приймання підготовки макетів для друку.
6.7. Чинні положення про оплату праці та форми матеріального заохочення.
6.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
6.9. Основи організації праці.
6.10. Основи законодавства про працю.
6.11. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена у двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений: “___” ___________ 2015р. _________ (________________)