Посадова інструкція майстра технолога виробництва зовнішньої реклами

1. Загальні положення.
1.1. Посадова Інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність головного технолога виробництва зовнішньої реклами.
1.2. Головний технолог виробництва зовнішньої реклами відноситься до категорії керівників.
1.3. Головний технолог виробництва зовнішньої реклами призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування головного технолога виробництва зовнішньої реклами:

1.4.1. Пряме підпорядкування начальнику виробництва зовнішньої реклами
1.4.2. Додаткове підпорядкування технічному директору
1.4.3. Розпоряджається Бригадирами виробництва зовнішньої реклами
1.4.4. Працівника заміщає
1.4.5. Працівник заміщає Начальника виробництва зовнішньої реклами

1.5. Документи, що регламентують діяльність головного технолога виробництва зовнішньої реклами:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: статут виробництва, накази та розпорядження генерального директора, начальника виробництва зовнішньої реклами, положення про виробництво зовнішньої реклами, посадова інструкція головного технолога виробництва зовнішньої реклами, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Середню спеціальну освіту.
2.2. Стаж роботи за фахом — не менше 5 років.

3. Завдання та обов’язки.
Головний технолог виробництва зовнішньої реклами виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Здійснює потокове керівництво виробничою діяльністю слюсарно-монтажних бригад та бригад оформлювачів.
3.2. Забезпечує своєчасне виконання замовлень, ритмічну роботу слюсарно-монтажних і оздоблювальних бригад, ефективне використання основних і оборотних фондів. Контролює графік виконання замовлень і доповідає начальнику виробництва про їх готовність, або необхідності корекції запланованих термінів. Здача об’єктів замовнику.
3.3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва і монтажу зовнішньої реклами, щодо запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, використовує всі резерви по підвищенню продуктивності праці та знижує витрати виробництва.
3.4. Контролює хід виконання монтажних робіт на об’єктах, координує роботу майстрів.
3.5. Вносить пропозиції щодо механізації виробничих процесів, по впровадженню прогресивних форм організації праці та раціоналізації робочих місць.
3.6. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів, безпечні та здорові умови праці.
3.7. Бере участь у роботі координаційної групи з обговорення концептуальних рішень реалізації великих проектів зовнішньої реклами.
3.8. Здійснює розставляння і доцільне використання працівників виробничих бригад.
3.9. Бере участь, разом з провідними менеджерами, в процесі здачі важливих об’єктів зовнішньої реклами замовникам.
3.10. Контролює дотримання чинних правил і норм охорони праці та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.11. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, про накладення стягнень на дисциплінарних порушників, трудової та виробничої дисципліни, про застосування, при необхідності, заходів матеріального впливу.
3.12. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників виробничих бригад, проводить виховну роботу в колективі.

4. Права.
Головний технолог виробництва зовнішньої реклами має право:
4.1. Діяти від імені виробництва зовнішньої реклами в межах своєї компетенції.
4.2. Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи виробництва зовнішньої реклами.

5. Відповідальність.
Головний технолог виробництва зовнішньої реклами несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених трудовим законодавством чинним в Україні.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
5.3. За матеріальний збиток, який заподіяно виробництвом – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

6. Повинен знати.
Головний технолог виробництва зовнішньої реклами повинен знати:
6.1. Організаційно-розпорядчі документи, методичні, нормативні та інші документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності виробництва.
6.2. Перспективи технічного розвитку виробництва.
6.3. Технічні вимоги до продукції зовнішньої реклами, технологію її виробництва і монтажу.
6.4. Обладнання виробництва і правила його технічної експлуатації.
6.5. Чинні положення про оплату праці та форми матеріального заохочення.
6.6. Технічні вимоги до сировини та матеріалів, використовуваних на виробництві.
6.7. Основи організації праці, виробництва та управління.
6.8. Основи трудового законодавства.
6.9. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складається у двох примірниках, один з яких зберігається на виробництві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдання та функції структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.
З інструкцією ознайомлений:

“___” ___________ 20 15 р. _______________ (________________)