Посадова інструкція менеджера відділу продажів в рекламному агентстві

1. Загальні положення.
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність менеджера відділу продажів.
1.2. Менеджер відділу продажів відноситься до категорії фахівців.
1.3. Менеджер відділу продажів призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування менеджера відділу продажів:

1.4.1. Пряме підпорядкування комерційному директору
1.4.2. Додаткове підпорядкування
1.4.3. Розпоряджається
1.4.4. Працівника заміщає Інший менеджер, згідно з розпорядженням комерційного директора
1.4.5. Працівник заміщає Іншого рекламного агента, згідно з розпорядженням комерційного директора

1.5. Документи, що регламентують діяльність менеджера:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: Статут підприємства, накази і розпорядження генерального, виконавчого та комерційного директорів, посадова інструкція менеджера відділу продажів, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Середня професійна.
2.2. Без вимог та стажу роботи.

3. Завдання та обов’язки.
Менеджер відділу продажів виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Здійснює обслуговування клієнтів з надання таких послуг: розробка дизайну; виготовлення поліграфічної продукції, бізнес-сувенірів, виробів зовнішньої реклами; широкоформатний друк; надання в оренду рекламних площин 3 х 6 м.
3.2. Проводить дослідження ринку рекламних послуг, з метою отримання інформації, щодо попиту та пропозиції, рівня цін на рекламні продукти і стану підприємств-конкурентів.
3.3. Веде переговори та укладає угоди з замовниками на виконання робіт (надання послуг).
3.4. Складає і подає в установлені строки відповідну звітність.
3.5. Розробляє пропозиції щодо освоєння нових сегментів ринку зовнішньої реклами.
3.6. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід рекламної роботи.
3.7. Забезпечує ефективність витрат, пов’язаних з виконанням службових обов’язків (транспортні витрати, телефонні переговори, витратні матеріали та інше).
3.8. Взаємодія з іншими менеджерами відділу продажів в рекламному агентстві.
3.9. Здійснює роботу з формування позитивного іміджу підприємства серед потенційних замовників.
3.10. Веде роз’яснювальну роботу серед замовників про переваги вибору саме нашого підприємства партнером по маркетингу і рекламі.

4. Права.
Агент рекламний має право:
4.1. Діяти від імені підприємства, представлять інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими компаніями, в рамках своїх службових обов’язків.
4.2. Взаємодіяти з іншими працівниками підприємства, в рамках своєї компетенції.
4.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства у напрямку зовнішньої реклами.

5. Відповідальність.
Менеджер відділу продажів несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
5.3. За матеріальний збиток, який заподіяно підприємству – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

6. Повинен знати.
Менеджер відділу продажів повинен знати:
6.1. Законодавчі і нормативні правові акти відповідно до напрямку діяльності.
6.2. Основи організації рекламного бізнесу.
6.3. Положення і тенденції, що існують на ринку збуту рекламної продукції.
6.4. Номенклатуру рекламних послуг, що надаються підприємством.
6.5. Порядок ціноутворення.
6.6. Засоби встановлення ділових контактів з контрагентами.
6.7. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
6.8. Діючі прейскуранти на послуги.
6.9. Основи технології та організації виробництва.
6.10. Основи законодавства про працю.
6.11. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
6.12. Перспектив інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.
6.13. Робота з обчислювальною технікою, засобами телекомунікацій і зв’язку.

7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені, у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений:

“___” ___________ 20 ___ р. ____________________ (________________)