Посадова інструкція начальника виробництва зовнішньої реклами

1. Загальні положення.
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність начальника виробництва зовнішньої реклами.
1.2. Начальник виробництва зовнішньої реклами відноситися до категорії керівників.
1.3. Начальник виробництва зовнішньої реклами призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування начальника виробництва зовнішньої реклами:

1.4.1. Пряме підпорядкування технічному директору
1.4.2. Додаткове підпорядкування Виконавчому директору
1.4.3. Віддає розпорядження Начальникам ділянок виробництва, всім працівникам виробництва
1.4.4. Працівника заміщає Начальник ділянки зовнішньої реклами або технічний директор
1.4.5. Працівник заміщає Технічного директора

1.5. Документи, що регламентують діяльність начальника виробництва зовнішньої реклами:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: статут підприємства, накази і розпорядження генерального директора, положення про виробництво зовнішньої реклами, посадова інструкція начальника виробництва зовнішньої реклами, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Вища.
2.2. Стаж роботи з оперативного управління виробництвом – не менше 2 років.

3. Завдання та обов’язки.
Начальник виробництва зовнішньої реклами виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю виробництва зовнішньої реклами.
3.2. Керує роботою начальників дільниць, щодо своєчасності та ритмічності виконання замовлень відповідно до графіка виробництва і монтажу, який він складає на підставі бланків-замовлень. Забезпечує доцільне використання людських ресурсів, при необхідності, здійснює перерозподіл працівників між ділянками.
3.3. При необхідності, здійснює коригування графіків виконання робіт протягом планового періоду.
3.4. Здійснює замовлення та організовує оперативний контроль над забезпеченням виробництва проектно-кошторисною документацією, устаткуванням, інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, спеціальною технікою.
3.5. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва і монтажу зовнішньої реклами, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, використання резервів підвищення продуктивності праці і зниження витрат виробництва. Організовує роботу виробничого ВТ (в т. ч. перед відправкою виробу на монтаж).
3.6. Вносить пропозиції щодо механізації виробничих процесів, впровадження прогресивних форм організації праці, раціоналізації робочих місць на виробництві.
3.7. Організовує поточне виробниче планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про діяльність виробництва.
3.8. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів, безпечні і здорові умови праці на виробництві.
3.9. Керує роботою виробничого складу та власного транспорту виробництва, забезпечує якісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей.
3.10. Забезпечує своєчасне оформлення та облік внутрішніх замовлень.
3.11. Координує роботу виробництва з іншими підрозділами підприємства.
3.12. Проводить роботу з виявлення та освоєння технічних новинок, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та зростанню продуктивності праці.
3.13. Контролює дотримання правил і норм охорони праці працівників виробництва, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.14. На підставі інформації, від начальників дільниць, подає пропозиції про заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників трудової і виробничої дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.
3.15. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників виробництва, проводить виховну роботу в колективі.

4. Права.
Начальник виробництва зовнішньої реклами має право:
4.1. Діяти від імені виробництва зовнішньої реклами.
4.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства та очолюваного структурного підрозділу зокрема.

5. Відповідальність.
Начальник виробництва зовнішньої реклами відповідає:
5.1. За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
5.3. За правопорушення, яке заподіють підприємству – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

6. Повинен знати.
Начальник виробництва зовнішньої реклами повинен знати:
6.1. Законодавчі, організаційно-розпорядчі документи, методичні, нормативні матеріали з виробничо-господарської діяльності виробництва.
6.2. Перспективи технічного розвитку виробництва, підприємства в цілому.
6.3. Технічні вимоги до продукції виробництва, технологію її виготовлення і монтажу.
6.4. Обладнання виробництва і правила його технічної експлуатації.
6.5. Спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв’язки між ними.
6.6. Порядок розробки календарних графіків виробництва і монтажу зовнішньої реклами
6.7. Чинні положення про оплату праці та форми матеріального заохочення.
6.8. Порядок і методи поточного виробничого обліку, планування та звітності.
6.9. Організацію складського господарства.
6.10. Основи організації праці, виробництва і управління.
6.11. Основи трудового законодавства.
6.12. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію Повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений:

“___” ___________ 20 15 р. _____________________ (________________)