Посадова інструкція організатора з постачання на виробництві зовнішньої реклами

1. Загальні положення.
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність організатора з постачання.
1.2. Організатор з постачання відноситься до категорії фахівців.
1.3. Організатор з постачання призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування організатора з постачання:

1.4.1. Пряме підпорядкування технічному директору
1.4.2. Додаткове підпорядкування Ген. директору
1.4.3. Розпоряджається
1.4.4. Працівника заміщає Технічний директор
1.4.5. Працівник заміщає

1.5. Документи, що регламентують діяльність організатора з постачання:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: статут підприємства, накази і розпорядження генерального директора, положення про технічний відділ, посадова інструкція організатора з постачання, правила внутрішнього трудового розпорядку.
2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Вищу або середню спеціальну освіту.
2.2. Без вимог до стажу роботи.
3. Характеристика обов’язків.
Організатор з постачання виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Дотримується логістичної політики підприємства, яка визначається його керівництвом.
3.2. Готує і погоджує з технічних директором пропозиції з вибору, на довгостроковій основі, постачальників матеріалів і комплектуючих виробів, а також умов їх транспортування.
3.3. Здійснює роботу по забезпеченню підприємства всіма необхідними, для його виробничої діяльності, матеріальними ресурсами (матеріалами, комплектуючими виробами, інструментом, спецодягом, канцелярськими товарами).
3.4. Приймає і аналізує заявки на поставку ресурсів від структурних підрозділів, узагальнює їх і здійснює замовлення у постачальників.
3.5. Участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів (зниження витрат, пов’язаних з їх купівлею і доставкою).
3.6. Встановлює раціональні господарські зв’язки з постачальниками, веде переговори про отримання знижок, відповідно до обсягів закупівель.
3.7. Організовує забезпечення виробничого процесу необхідними матеріальними ресурсами за принципом “точно в термін”.
3.8. Бере участь у роботі з формування та розширення господарських зв’язків з постачальниками, освоєння нових, більш вигідних товарних ринків, відстежує кон’юнктуру ринку, асортимент виробів, надходження на ринок нових товарів.
3.9. Готує інформацію начальнику технічного відділу про зміни закупівельних цін на матеріали та інші ресурси.
3.10. Здійснює транспортно-експедиційне забезпечення поставок матеріальних ресурсів.
3.11. Готує матеріали за претензіями до постачальників, за умови порушень ними договірних зобов’язань, погоджує з постачальниками зміни умов укладених договорів.
3.12. Забезпечує укладання договорів і здійснює контроль над їх виконанням.
3.13. Здійснює контроль над кількістю і якістю матеріалів, які поступають і відповідності їх заявці на поставку.
3.14. Приймає вантажі зі складів організацій-перевізників, перевіряє цілісність упаковки, а там, де можливо – якість матеріалів та інших вантажів.
3.15. Здійснює своєчасний, згідно із встановленим регламентом, обмін документами та виробами, між структурними підрозділами підприємства.
3.16. Дотримання правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
4. Права.
Організатор з постачання має право:
4.1. Діяти від імені підприємства в процесі переговорів з постачальниками.
4.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства в питаннях постачання матеріальних ресурсів.
5. Відповідальність.
Організатор з постачання несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
5.3. За матеріальний збиток, який заподіяно підприємству – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
6. Повинен знати.
Організатор з постачання повинен знати:
6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з матеріально-технічного постачання.
6.2. Економіку виробництва, порядок складання заявок на матеріали, укладання договорів з постачальниками.
6.3. Кон’юнктуру ринку, порядок ціноутворення, основи маркетингу.
6.4. Оптові та роздрібні ціни, номенклатуру споживаних матеріалів.
6.5. Порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику актово-претензійної роботи.
6.6. Принципи логістики, теорію управлінських рішень та комунікацій.
6.7. Технічні вимоги до сировини і матеріалів, які використовуються на виробництві.
6.8. Порядок прийому і здачі вантажів.
6.9. Основи технології виробництва.
6.10. Етику ділового спілкування.
6.11. Спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв’язки між ними.
6.12. Основи організації праці, виробництва і управління.
6.13. Основи трудового законодавства.
6.14. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

C інструкцією ознайомлений:

“___” ___________ 2015 р _____________ (________________)