Посадова інструкція репрографа ділянки цифрового друку

1. Загальні положення.

1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність репрографа ділянки цифрового друку.
1.2. Репрограф відноситься до категорії технічних працівників.
1.3. Репрограф призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування репрографія:

1.4.1. Пряме підпорядкування Комерційному директору
1.4.2. Додаткове підпорядкування Майстру ділянки цифрового друку
1.4.3. Розпоряджається
1.4.4. Працівника заміщає Майстер ділянки цифрового друку
1.4.5. Працівник заміщає Працівника плотеру, оператора ШФ

1.5. Документи, що регламентують діяльність репрографія:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2. Внутрішні документи: статут підприємства, накази та розпорядження генерального директора та комерційного директора, положення про направлення ш / ф друку, посадова інструкція репрографа, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою.
2.2. Стаж роботи за професією оператор цифрового друку повинен становити не менше 2 роки.
2.3. Репрограф повинен знати:

  • технологічний процес виробництва та виготовлення виробів;
  • технологічні інструкції, які регламентують роботу на ділянці цифрового друку;
  • пристрій, типи технологічного обладнання та його призначення;
  • вимоги та тех. характеристики, що пред’являються до матеріалів;
  • дефекти та брак у виробах, причини їх виникнення та заходи попередження і усунення їх;
  • норми витрат основних і допоміжних матеріалів;
  • операції, що виконуються робітниками ділянки цифрового друку;
  • правила внутрішнього трудового розпорядку;

3. Завдання та обов’язки.
Репрограф цифрового друку зобов’язаний виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Приймання макетів, перевірка файлів на відповідність технічним вимогам, при необхідності доопрацювання макетів.
3.2. Перевірка правильності підготовки матеріалів відповідно до кінцевого призначення продукції.
3.3. Підготовка файлів до друку з урахуванням допусків на друк і після друкарської обробки. При підготовці файлів на друк поліграфічної продукції (візитки, дисконтні картки …) створення електронного образу друкарської форми з допусками та розмітками під різання.
3.4. Передача файлів на друк в ділянку цифрового друку.
3.5. Додатково, підготовка файлів для дизайнерів, розробка не складних дизайн макетів.

4. Права.
Репрограф має право:
4.1. Отримувати від працівників підприємства інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.
4.2. Подавати на розгляд свого безпосереднього керівництва пропозиції з питань своєї діяльності.
4.3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
4.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення своєї роботи.

5. Відповідальність.
Репрограф ділянки цифрового друку несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним законодавством.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
5.3. За матеріальний збиток, який заподіяно підприємству (брак, навмисна чи через недбальство псування матеріали та обладнання) – В межах, визначених чинним цивільним законодавством.

6. Повинен знати.
Репрограф ділянки цифрового друку повинен знати:
6.1. Види широкоформатних плоттерів і повнокольорових принтерів і принцип їх дії.
6.2. Правила встановлення режиму друку повнокольорових зображень на обладнанні, яке використовується на підприємстві.
6.3. Роботу в сучасних операційних системах.
6.4. Прийняття підготовки макетів для друку.
6.5. Чинні положення про оплату праці та форми матеріального заохочення.
6.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
6.7. Основи організації праці.
6.8. Основи законодавства про працю.
6.9. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена у двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений: “___” ___________ 2015р. _________ (________________)