Положення про дисциплінарні і економічних стягнення, що застосовуються на підприємстві з виробництва зовнішньої реклами

1. Це положення.

1. Це положення регламентує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової і технологічної дисципліни, посадових інструкцій та інших нормативних документів і є єдиним для всіх категорій працівників.
2. Правом застосування дисциплінарних стягнень користуються керівники підрозділів, відділів і директор підприємства.
3. При накладенні дисциплінарного стягнення чи застосування інших заходів впливу, повинні враховуватися тяжкість вчиненого вчинку, обставини, при яких він зроблений, попередня роботу, стаж і поведінку працівника, наявність заохочень, отриманих під час роботи на підприємстві.

2. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

1. На підприємстві застосовується система поєднання дисциплінарних стягнень із заходами економічного впливу на порушників дисципліни.
2. За одноразове порушення трудової дисципліни (запізнення на роботу, невиконання законних розпоряджень адміністрації, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положень про підрозділи, технічних правил, правил з техніки безпеки та ін..) на підприємстві, передбачені стягнення у вигляді зауваження, що оголошується усно керівником підрозділу, або догани, що оголошується наказом виконавчого директора (на свій розсуд або клопотанням керівника підрозділу).
3. Догана, оголошена наказом виконавчого директора, позбавляє співробітника отримання додаткових виплат до заробітної плати, зазначених в «Положенні про преміювання», протягом 3 місяців.
4. За систематичне порушення трудової дисципліни до працівника підприємства можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень: попередження про звільнення або звільнення. Під порушенням трудової дисципліни мається на увазі:

відсутність працівника (в межах чотирьох годин протягом робочого дня) без поважної причини на роботі;
перебування без поважних причин не на своєму робочому місці або на іншій території підприємства;
відмова працівника без поважних причин від виконання трудових обов’язків;
відмова або ухилення без поважних причин від медичного огляду працівника при виникненні такої необхідності;
відмова працівника від проходження в робочий час спеціального навчання та здачі іспитів з техніки безпеки і правил експлуатації обладнання;
відмова працівника від продовження роботи у зв’язку зі зниженням розряду, посадового окладу або тарифу за грубе порушення працівником технологічної дисципліни, інші серйозні порушення, чи за результатами атестації;
поява на робочому місці в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

5. Рішення про винесення попередження чи про звільнення з підприємства, приймає виконавчий директор підприємства за клопотанням керівника підрозділу. Рішення про попередження чи звільнення працівника набуває чинності з моменту його прийняття.
6. Прийняте, виконавчим директором підприємства, рішення про звільнення чи попередження працівника про звільнення, позбавляє працівника отримання додаткових виплат до заробітної плати.

3. Матеріальна відповідальність працівників підприємства.
1. Всі працівники «РГ Фламінго» несуть матеріальну відповідальність за нанесення прямих матеріальних збитків, під яким розуміється:
– втрата,
– погіршення чи зниження цінності майна,
– необхідність для підприємства здійснити витрати на відновлення майна,
– придбання майна чи інших цінностей через заподіяні збитки,
– зайві виплати, пов’язані з завданими збитками.
Не підлягають відшкодуванню недоотримані підприємством доходи, а також збитки, які виникли в результаті нормального виробничого ризику.
2. За завдані матеріальні збитки, працівники підприємства можуть нести обмежену матеріальну відповідальність або повну матеріальну відповідальність.
3. Обмежена матеріальна відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку працівників, настає:
при ненавмисному пошкодженні майна підприємства: верстатів, устаткування, транспортних та вантажних засобів, будівель і споруд, інженерних комунікацій, зелених насаджень, готової продукції;
в разі псування чи знищення через недбалість матеріалів, сировини, напівфабрикатів, виробів при їх виготовленні;
в разі, коли підприємство зазнає збитків через те, що воно змушене відшкодовувати шкоду, заподіяну з вини працівника третім особам.
4. При повній матеріальній відповідальності працівник, з вини якого завдано збитків, зобов’язаний відшкодувати ці збитки в повному обсязі.
5. Повну матеріальну відповідальність працівники несуть:
в разі, коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням чи умисним псуванням матеріалів, виробів, напівфабрикатів, готової продукції, а також інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та інших предметів, виданих працівникові в користування;
в разі повторного, ненавмисного порушення, пов’язаного з псуванням матеріалів, виробів напівфабрикатів, інструменту і т. д .;
в разі, якщо шкоди завдано не при виконанні працівником своїх трудових обов’язків;
в разі заподіяння шкоди в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
в разі використання працівником майна підприємства в особистих цілях, без дозволу безпосереднього керівника чи виконавчого директора підприємства;
в разі заподіяння шкоди, в результаті встановлених злочинних дій працівника;
в разі розголошення конфіденційної інформації, що стосується діяльності підприємства.

4. Керівники підрозділів зобов’язані.
1. Створювати працівникам (членам бригади) умови, необхідні для забезпечення збереження майна, довіреного працівникам (колективу, бригаді).
2. Своєчасно вживати заходів щодо виявлення та усунення причин, що перешкоджають забезпеченню працівникам (членам колективу, бригадам) збереження довіреного майна; виявляти конкретних осіб, винних у заподіянні шкоди, і притягати їх до встановленої відповідальності.
3. Знайомити працівників зі змінами в чинному положенні, про матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю, а також з іншими нормативно-правовими порядками.
4. Розглядати повідомлення працівників про обставини, що загрожують збереженню ввіреного їм майна, і вживати заходів щодо усунення цих обставин.

5. Відшкодування збитків.
1. Відшкодування збитки, завдані колективом в цілому (бригадою), розподіляється між членами даного колективу, пропорційно місячної тарифної ставки (посадового окладу) працівників.
2. За випуск неякісної продукції і пов’язані з цим збитки, виробнича бригада несе колективну відповідальність. Колектив відшкодовує збиток з бригадного заробітку, а при його розподілі всередині колективу враховується вина окремих працівників.
3. Працівники підприємства несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі збитків, якщо він заподіяний їх діями, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.
4. Розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними втратами, виходячи з балансової вартості або собівартості матеріальних цінностей.
5. При придбанні майна та матеріальних цінностей за ринковими цінами, збиток визначається в ринкових цінах.
6. Працівники підприємства, які заподіяли шкоду, можуть добровільно його відшкодувати. Відшкодування збитку здійснюється за розпорядженням виконавчого директора, шляхом відрахування із заробітної плати працівника.
7. При повторному нанесенні збитку виробничим колективом або окремим працівником, керівник підрозділу має право поставити питання про розформування виробничого колективу або звільнення працівників, що завдають збитків.

Директор _________________________