Положення про преміювання працівників підприємства з виробництва зовнішньої реклами

1. Загальне положення.

1.1. Положення про преміювання працівників підприємства (далі “Положення”), є локальним нормативним актом, який регламентує:

  • принципи формування системи преміювання працівників;
  • умови преміювання працівників;
  • розмір і порядок призначення премій;
  • інші питання, що стосуються преміювання працівників.

1.2. Це Положення вводиться з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників, створення умов для поліпшення ефективності роботи і стимулювання творчої ініціативи працівників.
1.3. Це Положення про преміювання встановлює систему преміювання працівників підприємства з виробництва зовнішньої реклами, згідно зі штатним розкладом.
1.4. У цьому Положенні, під преміюванням, слід розуміти виплату працівникам грошових сум понад розмір грошової плати.
1.5. Преміювання здійснюється на основі індивідуальної оцінки адміністрацією підприємства праці кожного працівника і його особистого внеску в забезпечення виконання підприємством статутних завдань і договірних зобов’язань, досягнення підприємством стійкого фінансового положення і зростання прибутку від фінансово – господарської діяльності.
1.6. Преміювання працівників за результатами їхньої праці – є право, а не обов’язок адміністрації і залежить, зокрема, від кількості та якості праці працівників, фінансового стану підприємства та інших факторів, що впливають на сам факт і розмір премії.

2. Види премій і джерела їх виплати.
2.1. Це Положення передбачає поточне і одноразове преміювання. Премії призначаються і виплачуються за наказом керівника підприємства. Виплата проводиться по преміальній відомості в день видачі заробітної плати.
2.2. Поточне преміювання здійснюється в разі досягнення працівником високих виробничих показників, при одночасному бездоганному виконанні трудових обов’язків, посадової інструкції, а також розпоряджень безпосереднього керівника.

3. Система нарахування премії:
Преміювання за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, виплачується в розмірі 60% від суми заробітної плати особи, яку заміщають в період її відсутності, з умовою, що особа, що заміщає не є керівником якого замінюють, а також не виконує аналогічні обов’язки. Премія нараховується за умови заміни відсутнього працівника не менше ніж на один повний робочий день, а також відсутність нарікань на роботу працівника, що заміщає працівника.

Премія за збільшення зростання прибутку за підсумками минулого року (період), за умови, що прибуток за звітний період перевищує попередній, з урахуванням індексу інфляції за рік. Виплата проводиться в розмірі 20% від суми складової різницю між прибутком за попереднім і справжнім звітним періодом.

Премія за якісне і оперативне виконання особливо важливих завдань і особливо термінових робіт, разових доручень керівництва, виплачується в розмірі, що не перевищує одну мінімальну заробітну плату за поточний період.

Премія за перевиконання плану з прибутку, за підсумками минулого кварталу (період), за умови, що фактично отриманий прибуток перевищує плановий показник з урахуванням індексу інфляції за квартал. Виплачується в розмірі 15% від суми, що складає різницю між плановим та фактичним прибутком за звітний період.

Премія за виконання понаднормової роботи. Виплата проводиться в розмірі одинарної денної або годинної ставки понад оклад, за умови, що працівник виконує не заплановану раніше роботу і не усуває власний брак.

Премія за впровадження нової техніки, технологій і матеріалів, що поліпшують якість, знижують собівартість або збільшують продуктивність праці, виплачується в розмірі, що не перевищує одну мінімальну заробітну плату в Україні на поточний період.

Премія за відсутність рекламацій за якістю складених виробничих кошторисів і технічної документації, за якістю продукції на виробничій ділянці, пропусків продукції з браком на наступні операції або за переробки на монтажі, а також в процесі експлуатації виробу, виплачується в розмірі 15% від базової заробітної плати працівника.

Премія за залучення нових клієнтів, виплачується в розмірі 1% від фактично отриманого доходу по першій угоді. Розмір даної премії не повинен перевищувати суму, еквівалентну сумі однієї мінімальної заробітної плати на поточний період, а також не повинен передбачати додаткових бонусів і виплат.

Премія за активну участь і великий внесок в реалізацію проектів компанії; отримання грантів, виплачується в розмірі, що не перевищує трьох мінімальних заробітних плат на поточний період.

Премія за запобігання крадіжки матеріальних цінностей і матеріалів, виплачується в сумі не більше двох мінімальних заробітних плат на поточний період.

3.1. Премії не виплачуються в період відпусток, тимчасової непрацездатності та навчання.
3.2. Працівникам, які відпрацювали неповний календарний період, в зв’язку з переведенням на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненням або з інших поважних причин, передбачених трудовим законодавством, виплата премій може здійснюватися за фактично відпрацьований час.
3.3. Працівники, що звільнилися за власним бажанням або за ініціативою адміністрації, на яких були накладені адміністративні стягнення і які не забезпечили своєчасне і якісне виконання роботи, преміюванню не підлягають.
3.4. Преміювання працівників підприємства здійснюється на підставі наказу (наказів) генерального директора, виконавчого директора за поданням керівника відповідного підрозділу. Встановлення розмірів поточних премій проводиться щорічно. У разі, якщо наказ про встановлення розмірів премії на поточний рік не прийнятий, розмір премій обчислюється відповідно до наказу (наказами) за попередній рік.

4. Позбавлення премії.
4.1. Керівнику підприємства, його заступникам, керівникам відділів надається право позбавляти повністю або частково премії і винагороди, в разі порушення трудової, виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку.
4.2. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку: систематичне запізнення на роботу, покидання робочого місця без поважних причин до трьох порушень в місяць – позбавлення премії до 30%, більше трьох порушень в місяць – до 100%. Невиконання завдань керівників підрозділів, разове – позбавлення премії до 50%; повторне – до 100%. Поява на робочому місці в нетверезому стані – позбавлення премії до 100%; прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 годин – позбавлення премії до 100%.
4.3. Невиконання посадових, виробничих або технологічних інструкцій:
разове (первинне) порушення – усне попередження або позбавлення премії до 25%.
Повторне протягом трьох місяців від винесення попередження, що не призвело до фінансових втрат (виготовлення браку, зриву термінів робіт і т. П.) – позбавлення премії до 50%. Що призвело до фінансових втрат (виготовлення браку, зриву термінів робіт і т. П.) – позбавлення премії до 100%.
Порядок затвердження положення.
4.4. Текст цього положення підлягає доведенню до відома працівників підприємства і набуває чинності з моменту його підписання.

Директор _________________________