Правила постановки наказів і розпоряджень на підприємстві

Формулювання завдання може, здійснюється усно, в письмовій формі або за допомогою Інтернету. Головний принцип, яким керуються Керівники при встановлення завдання своїм підлеглим це стислість і зрозумілість.

Розпорядження можуть виходити за рамки функціональних обов’язків Виконавця якщо вони відповідають кваліфікації необхідної для її виконання.

Розпорядження повинні виконуватися в повному обсязі, якісно і в обумовлені терміни.

Виконавець може запропонувати на розгляд Керівника інше рішення поставленого завдання, якщо воно оптимізує процес без втрати якості та часу. В цьому випадку Керівник приймає рішення змінювати чи ні постановку задачі, про своє рішення в найкоротший термін він зобов’язаний повідомити виконавця.

Про результати виконання поставленого завдання Виконавець в найкоротший термін доповідає Керівнику, який його поставив. Звіт про виконання може бути надано в усній, письмовій формі або за допомогою Інтернету.

В процесі виконання поставленого завдання Виконавець має право в рамках своїх повноважень внести коригування якщо того вимагає ситуація, що склалася. Про прийняте рішення доповісти Керівнику до початку виконання. Якщо такої можливості немає, то інформація про позапланові зміни повинна бути надана в будь-який інший час або ж під час надання звіту.

Якщо поставлена задача заважає виконанню поточної, то Виконавець зобов’язаний доповісти про це Керівнику. Керівник на основі отриманої інформації зобов’язаний скорегувати виконання попереднього чи поставленого завдання. При цьому якщо від коригування залежить робота інших співробітників або відділів, то Керівник зобов’язаний узгодити своє розпорядження і зміни з ними.

Якщо поставлене Керівником завдання загрожує здоров’ю або несе в собі злочинний характер, то Виконавець має право відмовитися від виконання такого завдання і в обов’язковому порядку попередити про це вище керівництво підприємства.

Якщо Виконавець з поважної причини не може виконати поставлене завдання, то він зобов’язаний вирішити питання по переадресації завдання самостійно будь-якому іншому співробітнику підприємства, і в найкоротший термін повідомити Керівника. Співробітник підприємства, якому буде переадресовано завдання, повинен володіти необхідними навичками і професіоналізмом, що гарантує його виконання.